Wat houdt de garantie precies in?

GSM-DOC geeft op de door haar uitgevoerde reparaties drie maanden garantie vanaf het moment van (af)levering. Bij een reparatie is deze garantie alleen geldig op de te vervangen onderdelen. Extra garantie kunt u eventueel bijkopen.

Op schoonmaak- en onderhoudsbeurten wordt geen garantie gegeven, tenzij dit op de reparatiefactuur anders vermeld staat.

Verder vervalt de garantie wanneer het toestel/product geopend wordt door een andere partij dan de monteurs van GSM-DOC. Ook komt de garantie te vervallen bij schade door invloeden van buitenaf. Hieronder wordt bijvoorbeeld val-, druk- en stootschade verstaan. Ook zit er geen garantie op onderdelen die niet gerepareerd zijn. Let op! Is uw smartphone waterbestendig? Houdt er dan rekening mee dat nadat een toestel open is geweest dit niet meer het geval is.

Algemene Voorwaarden reparatie consumentenelektronica

Artikel 1. Algemeen

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GSM DOC 2, gevestigd aan de Zijdstraat 62, 1431 EE Aalsmeer KVK nummer 67584500 belastingnummer NL238483368B01, hierna te noemen “Gebruiker”, en een Wederpartij, waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden, die wel of niet in dienst zijn van Gebruiker, worden betrokken.

1.3
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor en van toepassing op de medewerkers van Gebruiker en zijn directie. Deze zullen op geen manier zelf aansprakelijk zijn.

1.4
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, of andere voorwaarden, van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.7
Indien Gebruiker niet constant strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enige mate het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.8
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1
Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2
Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reizen verblijf, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

2.5
Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.6
Een offerte kan bestaan uit een ‘no cure no pay’ aanbieding. Bij een dergelijke aanbieding worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij het gaat om waterschade of oxidatieschade.

Artikel 3 Verzending

3.1
Gebruiker zal de producten in beginsel per gewone PostNL pakketpost verzenden. Indien de wederpartij dit tijdig en uitdrukkelijk aangeeft kan gebruiker de producten aangetekend verzenden. In dat geval wordt aan de wederpartij de extra verzendkosten in rekening gebracht. Deze zijn terug te vinden op de website van PostNL post.

3.2
Gebruiker is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van pakketten en haar inhoud bij verzending door PostNL post. Mocht een pakket zoek of beschadigd raken, dan verleent Gebruiker haar medewerking welke in dat geval benodigd mocht zijn om het pakket op te sporen dan wel de schade als gevolg van vermissing of beschadiging uit te laten keren.

Artikel 4 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

4.1
De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.2
Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen overeenkomstig art 6:82BW. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.3
Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Gebruiker is hierbij niet verplicht wederpartij op de hoogte te stellen.

4.4
Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.5
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6
Indien Gebruiker gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

4.7
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief dan wel kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4.8
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

4.9
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief dan wel kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4.10
Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade, daaronder begrepen kosten, aan de zijde van Gebruiker die door het gebrek direct of indirect is ontstaan.

4.11
Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

5.1
Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
Indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

5.2
Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5.3
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.4
Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting, ontbinding of wijziging overgaat, is hij uit dien hoofde niet op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5.5
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal wederpartij in overleg met de Gebruiker zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Hierbij kunnen in geen geval kosten worden verhaald op de Gebruiker.

5.6
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

5.7
Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan/afvoeren afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Vindplaats en wijziging voorwaarden

6.1
Van toepassing is steeds de laatste op de website van gebruiker vermelde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

6.2
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 7 Overmacht

7.1
Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

7.3
Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4
Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Betaling en incassokosten

8.1
Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

8.2
Levering door gebruiker vindt in beginsel niet eerder plaats dan nadat het bedrag van de factuur volledig door of ten behoeve van de wederpartij is betaald. Gebruiker kan hierop uitzonderingen maken voor vaste klanten en wanneer gebruiker dat vooraf uitdrukkelijk met de wederpartij overeen is gekomen. In dat geval dient betaling binnen 7 dagen na ontvangst van het product of levering van de dienst plaats te vinden.

8.3
Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de wederpartij een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.4
Gebruiker heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

8.5
Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8.6
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8.7
Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van het geen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd, conform dit artikel.

8.8
Gebruiker maakt gebruik van de diensten van BlueTools B.V. als online betaalsysteem. Voor schade, ontstaan door de diensten van BlueTools, is gebruiker op geen enkele manier aansprakelijk.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1
Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

9.2
Door Gebruiker geleverde zaken, die, ingevolge lid 1 van dit artikel, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

9.3
De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.

9.4
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

9.5
De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingen waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

9.6
Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10 Garanties, onderzoek en reclames

10.1
De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garanties overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

10.2
De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 3 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld, maar niet langer dan 3 maanden. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzenden voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

10.3
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden vooraf bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

10.4
De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 2 weken na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

10.5
Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

10.6
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

10.7
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

10.8
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 11 Reparaties

11.1
In het geval van reparaties verleent gebruiker een garantie van 3 maanden ten aanzien van het door gebruiker vervangen onderdeel dan wel ten aanzien van de aan het onderdeel verrichte werkzaamheden.

11.2
Gebruiker is in geen geval aansprakelijk voor het vervallen van de officiële fabrieksgarantie van het product.

11.3
Indien tijdens de reparatie schade aan (een onderdeel van) het product ontstaat welke het gevolg is van een gebrek aan (een onderdeel van) het product dan is gebruiker hiervoor niet aansprakelijk.

11.4
Bij iedere vorm van water en/of oxidatieschade komt de garantie in het eerste lid van dit artikel te vervallen. Na het jailbreaken van een apparaat vervalt de garantie sowieso.

11.5
Indien de wederpartij dan wel een derde na de door gebruiker verrichte reparatie zelf reparaties aan het product uitvoert komt de garantie als omschreven in het eerste lid van dit artikel te vervallen.

11.6
Reparatie is niet altijd mogelijk. Wederpartij accepteert dat het toestel soms niet te repareren valt. Dit valt onder de ‘no cure, no pay’ regeling van artikel 2.6 uit deze voorwaarden.

11.7
Indien blijkt dat reparatie van het toestel niet mogelijk is, en nadat de gebruiker de wederpartij hiervan in kennis heeft gesteld, heeft de wederpartij de mogelijkheid om het toestel gedurende 2 maanden op te halen. Na het verstrijken van 2 maanden rust op de gebruiker geen bewaarplicht meer en is hij gerechtigd om het toestel aan derden ter vernietiging mee te geven.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1
Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze bepaling is geregeld.

12.2
Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

12.3
Gebruiker is niet aansprakelijk voor letselschade welke het gevolg is van een gebrek aan het product.

12.4
Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

12.5
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.6
Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijf of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

12.7
Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.8
De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

12.9
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten, zoals voortkomt uit het Kuunders/Swinkels-arrest.

Artikel 13 Verjaringstermijn

13.1
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

13.2
Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de wederpartij Gebruiker van zodanige nonconformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 14 Risico-overgang

14.1
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de wederpartij worden gebracht.

Artikel 15 Vrijwaring

15.1
De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.

15.2
Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 16 Consumenten

16.1
Indien de wederpartij een consument is en deze met gebruiker een overeenkomst op afstand in de zin van de wet koop op afstand aangaat, zijn de bepalingen van dit artikel mede van toepassing. In alle andere situaties zijn de bepalingen van dit artikel niet van toepassing.

16.2
Onder consument wordt in dit artikel verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

16.3
Bij de aankoop van een product heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

16.4
Tijdens de termijn, als bedoeld in het derde lid van dit artikel zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

16.5
Indien de consument gebruik maakt van de mogelijkheid als omschreven in het derde lid van dit artikel, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de gebruiker retourneren, conform de door de gebruiker verstrekte instructies.

16.6
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

16.7
Indien de consument gebruik maakt van de mogelijkheid als omschreven in het derde lid van dit artikel, worden aan hem ten hoogste de kosten van terugzending in rekening gebracht.

16.8
Indien de consument een bedrag betaald heeft en hij gebruik maakt van de hem geboden mogelijkheid, zoals omschreven in de leden 3 en 6 van dit artikel, dan zal gebruiker uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping, overgaan tot terugbetaling.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

17.1
Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendom weten regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

18.1
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

18.2
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, daarbij mediation inbegrepen.